Christmas Abbott, 35, Lynchburg, Va., fitness superstar

Christmas Abbott, 35, Lynchburg, Va., fitness superstar